Doğum sürecinde ve bebeğin doğumunda suya girmek

 

ACOG ( Amerikan Kadın Doğum Birliği) suda doğum konusunda görüş bildirisidir.

Immersion in water during labor and delivery. Committee Opinion No. 679. American College of Obstetricians and Gynecologists.Obstet Gynecol 2016;128:e231–6.

 

DOĞUM SÜRECİNDE VE ÇIKIM ANINDA SUYA GİRME

Doğum Uygulaması Komitesi

Amerikan Pediatri Akademisi bu belgeyi desteklemektedir. American College of Obstetricians and Gynecologists (Amerikan Doğum Doktorları ve Jinekologları Okulu; ACOG) ‘un Doğum Pratikleri Komitesi tarafından, komite üyeleri Joseph Rax ve Jeffrey Ecker’in yardımlarıyla hazırlanmıştır.

Kasım 2016

Tavsiyeler

ACOG’un Önerileri:

  1. Doğumun birinci aşamasında suya girmek, daha kısa süren doğum ve daha az spinal ve epidural ağrı kesici kullanımı demektir; gebeliğin 37 0/7 haftasıyla 41 6/7 haftası arasındaki risksiz gebelere önerilebilir.
  2. Doğumun ikinci aşamasında suya girmenin risk ve faydalarının ne olduğuna dair kesin sonuçlara varmamız için yeterli veri yoktur. Bu veri elimizde olmadıkça ACOG’un önerisi suda değil, yatakta doğum yapmaktır.
  3. Suda doğum yapmak isteyen anneler, bu yöntemin hem anne hem de çocuk için ne tür risk ve faydalar getirdiğine dair yeterince araştırma olmadığını bilmelidir. Ayrıca bu seçimin, yenidoğanlar için nadir görülse de ciddi sonuçları olabileceği noktasında bilgilendirilmelidir.
  4. Bu belgede ortaya konan görüşler, doğum sırasında suya girmenin riskleri ve faydalarına dair iyi tasarlanmış ileri araştırmaları engellemek için kullanılmamalıdır.
  5. Bu seçeneği sunan kurumlar ve merkezler, aday hamile seçimi, küvet ve havuzun bakım ve temizliği, enfeksiyon kontrol prosedürleri, sağlık bakım personelleri için kişisel koruyucu ekipman ve standart önlemler, anne ve fetüslerin uygun aralıklarla suya girdiği süreçlerin gözetilmesi ve anneyi veya fetüsü ilgilendiren bir komplikasyon veya kaygı söz konusu olduğunda annenin küvetten çıkarılması gibi konularda katı protokoller oluşturmalıdır.

Doğum sırasında suya girmek son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Fakat ABD’de ne ölçüde tercih edildiği henüz belirsizdir zira ev ve doğum merkezleri dışında ne kadar kullanıldığının verisi tespit edilememiştir. (1) Diğer ülkelerdeki yaygınlığı, doğum yeri ve kültürel etkenlere göre değişir. (2, 3) Mesela Birleşik Krallık’ta son yıllarda hastane doğumlarında %1,5 iken serbest ebelik birimlerinde %58 oranındadır. (2, 4) American  College of Obstetricians and Gynecologists ve American College of Nurses-Midwives (Amerikan Hemşire-Ebe Okulu) gibi meslek kurumları sağlıklı gebelik yaşayan anneleri doğum sırasında suya girmeye teşvik etmektedir. (5, 6) Birleşik Krallık’ta National Institute for Health and Care Excellence (Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Kurumu) bu yöntemi önermek ya da men etmek için gereken yüksek nitelikte bulguya henüz sahip olmadığımızı kadınlara bildirmek gerektiğini söyler. (7) Bu Komite Görüşü metni, bu yönteme dair mevcut literatürü değerlendirmeyi, eldeki veriler ışığında güncel klinik tavsiyeleri sunmayı ve bu konuda iyi tasarlanmış araştırmaları desteklemeyi amaçlıyor.

Doğum Sırasında Suya Girmek ile İlgili Bulgular

Öncelikle doğum sırasında suya girmek ile ilgili çalışmaların sınırlılıklarından başlamak gerekir. Bu yöntemin tanımına dair ortak bir görüş yoktur. Sıklıkla “suda doğum” olarak geçer fakat doğumun birinci aşamasıyla ikinci aşamasında suya girmenin farklı etki ve sonuçlara olabilir. Bu nedenle bu makalede “suda doğum” sözünü kullanmayacağız ki doğumun birinci aşamasıyla bebeğin dünyaya geldiği ikinci aşamayı ayırabilelim. Mevcut çalışmaların önemli bir kısmı, doğum boyunca suda olmakla, doğum anında suya girmek arasındaki farkı gözetmiyor. (2, 8) Doğumun birinci aşamasında suya girmenin risk ve faydaları ikinci aşamada suya girmek için de geçerli sanılıyor. Oysa birinci aşamada suya girmekle, bebeği suyun altında dünyaya getirmek arasında fark vardır. Dahası, pek çok çalışma suya girmenin hangi koşullarda gerçekleştiğini dikkate almıyor: Ne kadar süre suda duracak, suyun ısısı ne olmalı, küvetin veya havuzun derinliği ne olmalı, suyu püskürtme veya boşaltma gibi hareketlendirmeler vs. (1, 2, 8-12) Bütün bu koşullar çalışmadan çalışmaya değişiyor.

Doğum sırasında suya girmenin sonuçlarına dair araştırmalar geriye veya ileriye dönük gözlemler ve rastgele klinik deneyleri içeriyor. Geriye dönük çalışmalar çoğunlukla tek bir merkezden veriler sunuyor; suya temas etme ile gözlemlenmiş sonuçlar arasında nedensel ilişkileri açıklayamıyor. Geriye ve ileriye dönük gözlemler, ister doğum boyunca ister ikinci aşamada olsun sonuçları suya fiili temas etmeye göre (planlanan temasa göre değil) tasnif ediyor. (4, 9, 11, 13-17) Böyle yaparak, suya girmiş gruptan çıkardığı sonuçları henüz temas etmemiş gruba eksik veya fazla yansıtıyor. Bu yaklaşım, sağlıklı etkileri abartma ve aksi sonuçları görmezden gelme ihtimalini doğuruyor. Bu yanlış tahminler, suya girmeyen kadınlara göre daha az gebelik risk etkenleri taşıyan kadınların suya girmesi durumunda daha da vahim bir hal alıyor. (9) Planlanan su içinde doğumları tek bir araştırma grubu olarak ele almak yerine, bir başka rapor da bu doğumları ikiye ayırıyor: 1- Fiili olarak suya girerek gerçekleşen doğumlar,  2- Suda gerçekleşmeyen doğumlar. (1) Bu yaklaşım, Planlanmış suda doğumların göreceli fayda ve risklerine dair sonuç elde etmeyi engelliyor. Çalışmaların çoğu, tek çocuklu ve 37 0/7 ile 41 6/7 haftalar arasındaki sağlıklı kadınları ve bebeğin baş aşağı duruşta olduğu doğumları merkeze alıyor ve bu da sonuçların genellenebilirliğini engelliyor. (2, 8, 10, 18)

Araştırma çıktılarının değerlendirilmesinde, suya girmeyi sağlayan ve çalışan doğum uzmanlarının ve jinekologların ne tedaviye ne de çıktılara erişimi mümkün kılınmış; özellikle rastgele olmayan araştırmalarda belli doğum tercihlerine eşlik eden çevre koşullarındaki değişim de çıktıları etkileyebiliyor. Araştırmaların örneklem ölçüleri nedeniyle suya girme terapisinde tekil deneyler, nadir çıktıları tespit etme gücüyle sınırlanıyor.

Kontrollü rastgele deneyler (RCT), yukarıdaki kaygıların çoğunu ele almada ideal olabilir. Cochrane Değerlendirmesi, doğumda suya girmenin ilgili ve düzgün tasarlanmış 12 farklı RCT’sini tespit etmiştir; bu da 3,243 kadını kapsamaktadır. Bu deneylerden 9’u, yalnızca doğumun birinci aşamasında suya girmeyi içerir; iki deney hem birinci hem ikinci aşamada suya girmeyi kapsar; sadece bir deney sadece ikinci aşamada suya girmeyi içerir. Ancak bu RCTler içinde bile, kör deney kullanmamanın çıktılar üzerindeki etkisi gibi kısıtlamalar mevcuttur. Sistematik değerlendirme, bir çok deneyin küçük örneklem içerdiğini ve büyük yanılma riski taşıdığını ortaya koyuyor. Bu etkenler deneyler arasında karşılaştırma yapmaya ve deney bulgularının güvenilirlik ve geçerliliğini şüpheye düşürüyor.

 

 

 

 

Doğumda Suya Girmenin Yararları

  1. Anne İçin Yararları

Birinci Aşamada Suya Girme

2009 Cochrane Sistematik Değerlendirmesi dahilindeki RCTler içinde birinci aşamada suya girmenin sonuçları, anne için yararları noktasında tutarsızdır. Her ne kadar tekil RCTler herhangi bir yarar sunmasa da bütünleşik veriler anne için epidural, spinal ve paracervical ağrıkesici kullanımında azalma olduğunu gösterir (1254’te 478’e karşı 1245’te 529, risk oranı 0,90 (RR). %95 güven aralığı (CI), 0.82-0.99, altı deney). Fakat uyuşturuculu ağrı kesici kullanımında bir fark görünmez (RR 0.85, CI 0.46-1.56, dört deney). Doğumun birinci aşamasının süresinde azalma vardır (-32.4 dakika, CI %95, -58.7’den -6.13’e). Yine de bütün bu etkileri göz önüne aldığımızda, suya girmenin yanı sıra hasta bakımı gibi diğer etkenlerin (ebe ve jinekolog gibi uzmanların varlığı, incelemelerin zamanlaması ve frekansı vs.) çıktıları nasıl etkilediği belirsizdir. Dahası, meta-analiz sonuçlarında perine travması gibi durumların sıklığı ve boyutunda (RR 1.16, %95 CI, 0.99-1.35, beş deney); üçüncü ve dördüncü derece yırtılmalarda (RR 1.37, %95 CI, 0.86-2.17, beş deney), epizyotomi (RR 0.93, %95 CI, 0.80-1.08, beş deney), destekli vajinal doğumda (RR 0.86, %95 CI , 0.87-1.65, yedi deney) veya sezaryen doğumda (RR 1.21, %95 CI, 0.87-1.65, sekiz deney) dalış koluyla kontrol kolu arasında bir fark görünmemektedir.

Bebeğin Çıkışı Dahil İkinci Aşamada Suya Girme

Tekil ileriye dönük gözleme dayalı ve geriye dönük çalışmalar suya girmenin daha az epizyotomi (4, 12, 17, 19) ve daha az farmakolojik ağrı kesici gerektirdiğini (9, 17) gösteriyor. Doğum süresi (12, 16, 17) ve perine yırtılması (1, 4, 9, 12, 16, 17) bakımından tutarsız bulgular arz ediyor. Cochrane sistematik değerlendirmesine de dahil edilmiş olan ve doğumun ikinci aşamasında suya girmenin iki deneyinin çıktıları arasındaki tek fark annenin hoşnutluğunda artıştan ibaret (10).

Doğumun Birinci ve İkinci Aşamalarında Suya Girme

Birinci aşamada, ikinci aşamada veya her ikisinde suya giren kadınlar arasındaki farkı gözetmeyen çalışmalara göre suya girmenin ilave yararları da var. Suya girerek doğum yapan kadınlarla yapılan görüşme ve anketlerden elde edilen kısıtlı veri, rahatlama, sıcaklık, mahremiyet ve doğum esnasında daha fazla kontrol kabiliyeti gibi hususlarda deneysel yararlar olduğunu ileri sürüyor. (20-23) İngiltere’de prospektif gözleme dayalı Doğum yeri çalışmasının verilerinin ikinci bir analizi, suya girerek doğum yapmanın planlanmış evde doğum ve bağımsız ebelik birimlerinde gerçekleştiğinde doğum öncesi hastaneye taşınmayı önemli ölçüde azalttığına işaret ediyor (2).

  1. Yenidoğan için Yararları

Ne Cochrane sistematik değerlendirmesi ne de bu değerlendirmeye dahil edilen herhangi bir tekil deney, doğumda veya bebeğin çıkış anında yenidoğan için herhangi bir yarar kaydetmiyor (10). Müteakip sistematik değerlendirme ve meta-analizler, yenidoğan üzerindeki sonuçlarını yatakta doğumla kıyaslıyor. 12 çalışmadan elde edilen veri (2 rastgele deney, 3 ileriye dönük ve 2 geriye dönük gözlem grubu, 5 vaka kontrollü çalışma) suya girmenin yenidoğan için herhangi bir yararını saptayamadı. (18) Bu konuda en son ve en kapsamlı meta-analiz 29 çalışmanın bulgularına dayanıyor. Her ne kadar yenidoğan için bir yarar tespit edilemese de yazarlar bunu tam olarak ölçmenin henüz imkan dahilinde olmadığını da belirtiyorlar. (24)

Doğum ve Bebeğin Çıkışında Suya Girmenin Komplikasyonları

  1. Anne için riskler

İleriye dönük gözleme dayalı ve geriye dönük çalışmalar, suda doğum yapan kadınların yapmayanlara nazaran aksi yöndeki çıktılarının yaygınlığını tespit edebilmiş değildir. 2009 Cochrane sistematik değerlendirmesi, doğumun birinci aşamasında suya giren kadınlarda anne enfeksiyonlarında bir artış saptamamıştır (RR 0.9, %95 CI, 0.50-1.96, beş deney). Doğumun ikinci aşamasında suya giren kadınlardaki doğum sonrası kanamada önemli bir fark görünmemektedir (RR 0.14, %95 CI, 0.10-2.71, bir deney). Doğum ve bebeğin çıkışı boyunca suya giren kadınlarda anne için aksi yönde bir etki olduğuna dair kanıt yoktur. Yine de hastalık ve ölüm oranlarına dair veri eksikliği olduğunu unutmamak gerekir.

  1. Yenidoğan için riskler

Doğumun birinci aşamasında suya girme

Cochrane sistematik değerlendirmesi, suda doğum yapan kadınların fetüsleri için mekonyum amniyotik sıvısı bakımından risk artışı görülmediğini göstermiştir (RR 0.95, %95 CI, 0.76-1.19, beş deney). Anormal bebek kalp atışı örüntüsü de yoktur (RR 0.75, %95 CI, 0.34-1.67, üç deney). Suda dünyaya gelen yenidoğanlarda enfeksiyon riski de yüksek değildir (RR 2.00, %95 CI, 0.50-7.94, beş deney). Yoğun bakım ünitesine giriş (RR 1.06, %95 CI, 0.71-1.57, üç deney) veya 5 dakikalık Apgar testinde 7’den aşağı puan vakası da yüksek değildir (RR 1.58, %95 CI, 0.36-3.93, bir deney). Fakat bu değerlendirmenin ölüm oranını tam ölçmediğini ve solunum sorunlarını bir çıktı olarak kaydetmediğini belirtmek lazım. (10) İlaveten, suya girmeyle artış standardını karşılaştırmak için yapılan bir rastgele deneyde yenidoğanların  %12’sinin yatakta doğuma göre yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir (P=.013). Fakat suya girmeyle yoğun bakım arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz (23). Doğumun birinci aşamasında suya girmenin fetüs veya yenidoğanda aksi riskler oluşturduğunu ileri sürebilecek bir kanıt yoktur.

Bebeğin Çıkışı Dahil İkinci Aşamada Suya Girme

Bebeğin çıkışında suya girmenin çocuk için ciddi yenidoğan komplikasyonları yaratacağı iddia edilmiştir; enfeksiyon, boğaza su kaçması (boğulma), göbek kordonunun kopması gibi (10). Tekil vaka raporları ve vaka dizileri, bilerek suya girilen doğumlarda yenidoğanlardaki ciddi aksi sonuçları göstermiştir. Pseudomonas aeruginosa (25, 26) ve Legionella pneumophila (27-29) gibi ölümcül bakterilerin enfeksiyonu vakaları gözlemlenmiştir. Önemli olansa, bu vakalarda ilave enfeksiyon riski etkenleri kaydedilmiştir; havuzun uygunsuz dezenfeksiyonu (29), aşırı sıcak su (27), planlanan kullanımdan iki hafta önce havuzun doldurulması (27, 29) ve kirli kaynaktan su kullanımı gibi (29). Bu nedenle doğumda suya girme hizmeti sunan tesisler, küvet ve havuzların bakımı ve temizliği için katı protokoller ve enfeksiyon kontrol prosedürleri oluşturmalıdır.

Bir diğer komplikasyon su yutmadır (30-34), buna hiponatremi (30, 34) ve nöbetler eşlik eder (30). Her ne kadar yenidoğanın suya girdiği anda koruyucu “dalış refleksiyle” su yutmadığı iddia edilse de, hayvanlar üzerindeki araştırmalar ve mekonyum solunum sendromu literatürü gösterir ki bazı hastalıklı fetüs ve yenidoğanlarda dalış refleksi işlemiyor ve etraftaki sıvı ağza ve solunum yollarına kaçabiliyor (35). Zaten doğum anında dalış refleksinin varlığı ve sağlıklı bebeklerdeki zamanlaması da sorgulanan konulardır (36). Hastalıksız fetüsler de dolayısıyla su yutabiliyor ve sekel oluşabiliyor.

Göbek kordonunun kopmasının (veya kordon “çatlaması”) yenidoğan sudan çıkarılırken veya çekilirken oluştuğu gözlemlenmiştir. Her ne kadar her örnek, yenidoğan hastalıktan ölümleriyle ilişkili olmasa da bazı hastalık kapan yenidoğanlar yoğun bakım ünitesine (37) ve kan nakline (38) ihtiyaç duymuştur. Yakın zamanda yapılan geriye dönük bir araştırma kordon kopması oranını 1000 suda doğum için 3.1 olarak bulmuştur, yenidoğan yoğun bakım oranı 1.9 ve kan nakli oranı 0.4’tür (38). Bu değerlendirmeye dahil edilen bir çalışma, her 228 suda doğum içinde 1 kordon kopması olduğunu, oysa her 1.361 yatakta doğumda 1 kordon kopması olduğunu tespit etmiştir (8). Kordon kopmasını azaltacak bulgu-temelli kılavuzlar henüz piyasada yoktur.

Doğumun ikinci aşamasında suya girmenin yenidoğandaki aksi sonuçlarına dair artan bir sıklık 2009 Cochrane değerlendirmesinde tespit edilmemiştir. Değerlendirmeye göre hastalıktan ölüm ve ölü doğum oranlarına dair veriler yetersizdir ve “doğumun ikinci aşamasında suya girmeye dair yeterli kanıt ve bulgu yoktur” (10). Meta-analizler de kordon kopması, su yutma, hiponatremi gibi durumlara dair elde yeterince veri olmadığını söyler, ayrıca sonuçlarda heterojendir (18). Meta-analiz ve sistematik değerlendirme, her ne kadar suda doğum bebekte kalıcı bir hasara yol açmasa da, nadir fakat ciddi sonuçların neler olabileceğine dair elde yeterli bulgu olmadığında ısrar eder (24). Ayrıca, suda ve yatakta doğum arasında uzun vadeli sonuçların kıyaslanması için gereken veri de mevcut değildir.

Özet

Doğumun birinci aşamasında suya girmek, daha kısa süren doğum ve daha az spinal ve epidural ağrı kesici kullanımı demektir; gebeliğin 37 0/7 haftasıyla 41 6/7 haftası arasındaki sağlıklı kadınlara önerilebilir. Anneyi, fetüsü veya yenidoğanı etkileyecek aksi yönde risklerin arttığı söylenemez.

Doğumun ikinci aşamasında ve bebeğin çıkışında suya girmenin yararları ve risklerine dair elde yeterli bulgu yoktur. Belli başlı yenidoğan komplikasyonları kayıtlara geçmiş olsa da, geniş nüfus ölçeğinde bir araştırma henüz yapılmamıştır. Dolayısıyla böyle bir veri elde edene kadar, ACOG’un önerisi suda değil yatakta doğum yapılması yönündedir. ACOG, suda doğumun anneyi ve bebeği etkileyecek yararlarına ve risklerine dair iyi tasarlanmış gelecek çalışmaların desteklenmesi gerektiğine inanır. Bu makalenin amacı kesinlikle bu çalışmaların önüne geçmek değildir.

Dahası, ACOG’a göre, bu makaledeki yorumlara rağmen bir kadın, bebeğin çıkışı dahil doğumun ikinci aşamasında suda doğum talep edebilir. Bu talepte bulunanlar bilgilendirilmelidir, talep eden kadınlar, doğum ve bebeğin çıkışı boyunca suya girmenin yarar ve risklerine dair kesin bir bulgunun olmadığına dair ne teşvik edici ne de engelleyici olunmadan bilgi alabilmelidir. Diğer yandan bu tercihin yenidoğan özelindeki nadir fakat ciddi sonuçlarından da haberdar olmalıdır. Şayet doktor, doğumun ikinci aşamasında ve bebeğin çıkışı sırasında suya girmenin anne veya bebeğe olumsuz ve tahrip edici etkide bulunacağına inanıyorsa bu yöntemle bebeği doğurtmamalıdır (39).

Her ne kadar özel çalışmaların konusu henüz olmasa da, doğumda suya girme hizmeti sunmayı planlayan tesisler, aday seçimi, küvet ve havuzların bakım ve temizliği, enfeksiyon kontrol prosedürleri, standart önlemler ve sağlık bakım personeli için kişisel koruyucu ekipman ve suya giren kadın ve fetüslerin uygun aralıklarla gözlemlenmesi, anne veya bebeği ilgilendiren kaygı ve komplikasyonlar görüldüğünde havuzdan çıkarılması gibi noktalarda katı protokoller oluşturmalıdır.

Kaynakça

1) Bovbjerg ML, Cheyney M, Everson C. Maternal and newborn outcomes following waterbirth: the Midwives Alliance of North America statistics project, 2004 to 2009 cohort. J Midwifery Womens Health 2016;61:11–20. [PubMed] [Full Text]

2) Lukasse M, Rowe R, Townend J, Knight M, Hollowell J. Immersion in water for pain relief and the risk of intrapartum transfer among low risk nulliparous women: secondary analysis of the Birthplace national prospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:60,2393-14-60. [PubMed] [Full Text]

3) Liu Y, Liu Y, Huang X, Du C, Peng J, Huang P, et al. A comparison of maternal and neonatal outcomes between water immersion during labor and conventional labor and delivery. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:160. [PubMed] [Full Text]

4) Otigbah CM, Dhanjal MK, Harmsworth G, Chard T. A retrospective comparison of water births and conventional vaginal deliveries. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;91:15–20. [PubMed] [Full Text]

5) Royal College of Midwives. Evidence based guidelines for midwifery-led care in labour: immersion in water for labour and birth. London: RCM; 2012. Available at: https://www.rcm.org.uk/sites/default/files/Immersion%20in%20Water%20%20for%20Labour%20and%20Birth_0.pdf. Retrieved July 11, 2016.

6) American College of Nurse-Midwives. Hydrotherapy during labor and birth. Position Statement. Silver Spring (MD): ACNM; 2014. Available at: http://www.midwife.org/ACNM/files/ACNMLibraryData/UPLOADFILENAME/000000000286/Hydrotherapy-During-Labor-and-Birth-April-2014.pdf. Retrieved July 11, 2016.

7) National Institute for Health and Care Excellence. Intrapartum care for healthy women and babies. Clinical Guideline 190. London: NICE; 2014. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg190. Retrieved July 11, 2016.

8) Burns EE, Boulton MG, Cluett E, Cornelius VR, Smith LA. Characteristics, interventions, and outcomes of women who used a birthing pool: a prospective observational study. Birth 2012;39:192–202. [PubMed] [Full Text]

9) Geissbuehler V, Stein S, Eberhard J. Waterbirths compared with landbirths: an observational study of nine years. J Perinat Med 2004;32:308–14. [PubMed]

10) Cluett ER, Burns E. Immersion in water in labour and birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD000111. DOI: 10.1002/14651858.CD000111. pub3. [PubMed] [Full Text]

11) Henderson J, Burns EE, Regalia AL, Casarico G, Boulton MG, Smith LA. Labouring women who used a birthing pool in obstetric units in Italy: prospective observational study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:17. [PubMed] [Full Text]

12) Thoeni A, Zech N, Moroder L, Ploner F. Review of 1600 water births. Does water birth increase the risk of neonatal infection? J Matern Fetal Neonatal Med 2005;17:357–61. [PubMed]

13) Gilbert RE, Tookey PA. Perinatal mortality and morbidity among babies delivered in water: surveillance study and postal survey. BMJ 1999;319:483–7. [PubMed] [Full Text]

14) Carpenter L, Weston P. Neonatal respiratory consequences from water birth. J Paediatr Child Health 2012;48:419–23. [PubMed]

15) Dahlen HG, Dowling H, Tracy M, Schmied V, Tracy S. Maternal and perinatal outcomes amongst low risk women giving birth in water compared to six birth positions on land. A descriptive cross sectional study in a birth centre over 12 years. Midwifery 2013;29:759–64. [PubMed] [FullText]

16) Menakaya U, Albayati S, Vella E, Fenwick J, Angstetra D. A retrospective comparison of water birth and conventional vaginal birth among women deemed to be low risk in a secondary level hospital in Australia. Women Birth 2013;26:114–8. [PubMed]

17) Zanetti-Daellenbach RA, Tschudin S, Zhong XY, Holzgreve W, Lapaire O, Hosli I. Maternal and neonatal infections and obstetrical outcome in water birth. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;134:37–43. [PubMed] [FullText]

18) Davies R, Davis D, Pearce M, Wong N. The effect of waterbirth on neonatal mortality and morbidity: a systematic review and meta-analysis. JBI Database System Rev Implement Rep 2015;13:180–231. [PubMed]

19) Geissbühler V, Eberhard J. Waterbirths: a comparative study. A prospective study on more than 2,000 waterbirths. Fetal Diagn Ther 2000;15:291–300. [PubMed]

20) Maude RM, Foureur MJ. It’s beyond water: stories of women’s experience of using water for labour and birth. Women Birth 2007;20:17–24. [PubMed]

21) Richmond H. Women’s experience of waterbirth. Pract Midwife 2003;6:26–31. [PubMed]

22) Hall SM, Holloway IM. Staying in control: women’s experiences of labour in water. Midwifery 1998;14:30–6. [PubMed]

23) Cluett ER, Pickering RM, Getliffe K, St George Saunders NJ. Randomised controlled trial of labouring in water compared with standard of augmentation for management of dystocia in first stage of labour. BMJ 2004;328:314. [PubMed] [Full Text]

24) Taylor H, Kleine I, Bewley S, Loucaides E, Sutcliffe A. Neonatal outcomes of waterbirth: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016; 101:F357–65. [PubMed]

25) Rawal J, Shah A, Stirk F, Mehtar S. Water birth and infection in babies. BMJ 1994;309:511. [PubMed] [Full Text]

26) Byard RW, Zuccollo JM. Forensic issues in cases of water birth fatalities. Am J Forensic Med Pathol 2010;31:258–60. [PubMed]

27) Collins SL, Afshar B, Walker JT, Aird H, Naik F, Parry-Ford F, et al. Heated birthing pools as a source of Legionnaires’ disease. Epidemiol Infect 2016;144:796–802. [PubMed]

28) Franzin L, Cabodi D, Scolfaro C, Gioannini P. Microbiological investigations on a nosocomial case of Legionella pneumophila pneumonia associated with water birth and review of neonatal cases. Infez Med 2004;12:69–75. [PubMed] [Full Text]

29) Fritschel E, Sanyal K, Threadgill H, Cervantes D. Fatal legionellosis after water birth, Texas, USA, 2014. Emerg Infect Dis 2015;21:130–2. [PubMed] [Full Text]

30) Bowden K, Kessler D, Pinette M, Wilson E. Underwater birth: missing the evidence or missing the point? [published erratum appears in Pediatrics 2004;113:433]. Pediatrics 2003;112:972–3. [PubMed] [Full Text]

31) Nguyen S, Kuschel C, Teele R, Spooner C. Water birth— a near-drowning experience. Pediatrics 2002;110:411–3. [PubMed] [Full Text]

32) Kassim Z, Sellars M, Greenough A. Underwater birth and neonatal respiratory distress. BMJ 2005;330:1071–2. [PubMed] [Full Text]

33) Mammas IN, Thiagarajan P. Water aspiration syndrome at birth – report of two cases. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:365–7. [PubMed] [Full Text]

34) Gilbert R. Water birth—a near-drowning experience. Pediatrics 2002;110:409. [PubMed] [Full Text]

35) Johnson P. Birth under water–to breathe or not to breathe. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:202–8. [PubMed]

36) Walker JJ. Birth underwater: sink or swim. Br J Obstet Gynaecol 1994;101:467–8. [PubMed]

37) Cro S, Preston J. Cord snapping at waterbirth delivery. Br J Midwifery 2002;10:494–7.

38) Schafer R. Umbilical cord avulsion in waterbirth. J Midwifery Womens Health 2014;59:91–4. [PubMed] [FullText]

39) Elective surgery and patient choice. Committee Opinion No. 578. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2013;122:1134–8. [PubMed] [Obstetrics &Gynecology]

Adres

 

The American College of Obstetricians and Gynecologists 409 12th Street, SW, PO Box 96920, Washington, DC 20090-6920

 

Makale künyesi

 

Immersion in water during labor and delivery. Committee Opinion No. 679. American College of Obstetricians and Gynecologists.Obstet Gynecol 2016;128:e231–6.


Bu içeriği faydalı buldunuz mu?:

0 votes, 0 avg. rating

Paylaş:

Yorum Yap